Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#8
Фирмите за управление на етажната собственост могат да получат от общините имената и адресите на собствениците на жилища в блоковете, които не живеят там.

Разрешението на проблема с липсата на информация и възможност за контакт със собствениците на хилядите заключени апартаменти в блоковете идва от решение на Комисията за защита на личните данни от 1 февруари 2019г.

Решението е постановено по конкретен казус, поставен от "професионален домоуправител" - когато фирмата се обърнала към общината и поискала тези данни, оттам й било отказано. Така се стига до производство пред КЗЛД, която е издала специално разрешение данните да бъдат предоставени на конкретната фирма. Основанието е чл. 106, ал.1, т.3 от Закона за гражданската регистрация. Нормата дава възможност за достъп до данните на ЕСГРАОН на български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни. И такова разрешение е дадено.


Какво казва КЗЛД? по искане с входящ номер НДМСПО-01-6/03.01.2019

"Договорът за възлагане на дейности по управление и поддръжка се сключва между Етажната собственост (ЕС) и дружеството-изпълнител, след като е взето такова решение от Общото събрание на ЕС. Лицето, за което се иска разрешение за предоставяне на лични данни, се явява страна по договора, дори и да не е участвало в събранието, на което е взето конкретното решение за възлагане на дейностите на външен изпълнител.

Това лице – като етажен собственик, има правото да участва или да не участва в общото събрание на собствениците, ведно с всички произтичащи от това последици. Етажният собственик, макар и неучаствал в общото събрание, е обвързан от решенията му.

След влизането им в сила решенията на етажните собственици са задължителни за всички етажни собственици, включително за тези които са гласували против, за неучаствалите във вземането им и за лицата, които по-късно ще станат етажни собственици или обитатели. Задължителността отпада за лицата, които вече не са етажни собственици или обитатели, дори да са гласували за тях.


Безспорно лицата, за които се иска предоставяне на данни, с оглед изпълнението на договора с етажните собственици, се явяват страна по този договор. Обвързаността им произтича от качеството им на етажни собственици – притежатели на право на собственост или на ползване върху самостоятелен обект в сграда. Те се явяват и обвързани на основание влязло в сила решение на Общото събрание да делегира правомощията по управление и поддръжка на специализирана компания. Сключването на Договора за управление и поддръжка се явява изпълнение на решението на ОС за възлагане на дейностите на външен изпълнител.

Налице са редица нормативно установени задължения за дружеството-изпълнител, в качеството му на управител. Въпросната договорна делегация пренася изцяло отговорността по управление и поддръжка на общите части върху дружеството, като неизпълнението е скрепено и със съответна имуществена санкция, налагана по административен ред. Налице е предвиденото в закона нормативно установено задължение на администратора, за да бъде допустима обработката на лични данни.

В изпълнение на чл. 195 от Закона за устройство на територията, собствениците на сгради следва да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на строителното законодателство, както и да не допускат влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за строежа и неговите характеристики. Един собственик, който се е дистанцирал от грижата за общите части, прилежащи към собствеността му, е много по-вероятно да допусне влошаване на конструктивните характеристики на сградата или отделни нейни елементи, с което да застраши живота и здравето на неограничен кръг лица.

Навременното извършване на неотложните ремонти, както и на основните ремонти и основните обновявания, са гаранция за спазването на строителното законодателство и свързаната с това безопасност на живущите в и около сградите. Аналогичен е случаят с мерките и предписанията на техническия паспорт на сградата, за които носят отговорност не само етажните собственици, но и фирмата за управление и поддръжка, на която са възложения функциите на Управителния съвет.

Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за гражданската регистрация, данните от ЕСГРАОН се предоставят на българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси.

Етажните собственици – физически лица, понастоящем живущи в сграда в режим на етажна собственост по смисъла на Закона за собствеността и ЗУЕС - собственици, обитатели и ползватели, са именно такива трети лица. Техните права и законни интереси, които възникват, развиват се, съществуват, изменят се и се прекратяват по силата на ЗУЕС – уреждащ обществените отношения, свързани с управление и поддръжка на етажната собственост, са застрашени, възпрепятствани и нарушени. На основание цитираната законова норма етажните собственици, като заинтересовани трети лица, имат законов интерес да получат лични данни за собственика на необитаван жилищен имот, а именно имена, постоянен и настоящ адрес. Такъв обем на идентификационни данни би бил достатъчен да се установи контакт с лицето и същото да бъде уведомено за правата и задълженията му по ЗУЕС. Каквито и да било други лични данни, освен изброените (напр. ЕГН, документи на самоличност и т.н.) биха били прекомерни.

В тази връзка е необходимо да се посочи, че ГПК дава възможност да се образува гражданско дело, в хода на което да се изисква издаване на удостоверение по чл. 186 от ГПК, въз основа на което страната да се снабди с документ за обстоятелства, свързани с ответната страна. Завеждането на гражданско дело обаче е крайна мярка на защита на правата на етажните собственици.

В описания случай може да се приеме, че обработването е необходимо за спазване на договор, тъй като, както беше посочено по-горе, договорът за възлагане на управление на ЕС има обвързваща сила по отношение на всички собственици и те се явяват страни по него след влизане в сила на решението на Общото събрание на ЕС за сключване на договора, обработването е необходимо за спазване на законови задължения по опазване и поддържане на изправността и безопасността на управляваната ЕС, както и за реализиране на законните интереси на администратора. Не на последно място по този начин се защитават дори легитимните интереси на субектите на данни, доколкото дейностите са насочени към запазване в добро състояние и поддържане на общите части, от които етажният собственик притежава съответната идеална част, т.е. безспорно е в интерес на всички етажни собственици..."


Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС