Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#10
Според Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание - чл.40 ал.1 от закона.

На първо място трябва да се отбележи, че право да оспорва решение на общото събрание има само собственик, за наемателите такава възможност не е предвидена.
Искът за тази отмяна трябва да бъде отправен до районния съд по метонахождението на имота.

По-важното, което трябва да се знае обаче е, че законът определя изричен срок, в който може да бъде предявен такъв иск. След изтичането му решенията на общото събрание, дори и да са неправилни, не могат да бъдат оспорени - те се стабилизират и задължават всеки от обитателите в една етажна собственост да ги спазва.

Какъв е този срок се казва в чл.40 ал.2 от ЗУЕС: 30 дни. Но не от гласуването, а от получаване на решенията, гласувани от общото събрание.

Какво означава това "получаване" на решенията става ясно от чл. 16 на ЗУЕС.

За всяко събрание се води протокол, той съдържа както информация за присъстващите, така и за взетите от тях решения. Изключително важно е, че в протокола се вписва и кой от присъстващите как е гласувал.

Тук трябва да отбележим и че решенията не се взимат "с болшинство" на гласовете - т.е. според броя собственици. Законът изисква зад всяко решение да стои определен процент от идеалните части от общите части на сградата. Най-простичко това означава, че колкото по-голяма собственост притежавате, толкова повече ще "тежи" гласът ви при взимането на решения.

Протоколът се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика.

В същия този срок домоуправителят е длъжен да залепи на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола от събранието. За разлепването на това съобщение се съставя нов, втори протокол, който трябва да бъде подписан от домоуправителя и някой от обитателите на етажната собственост.

Няма пречка и самият протокол от събранието да бъде оповестен по същия начин. Но е добре да се знае, че всеки собственик, ползвател или обитател има право да получи копие от проколола от общото събрание - включително и тези собственици, които не живеят постоянно в сградата, но са оставили електронен адрес за кореспонденция.
След като бъде оповестено, че протоколът е изготвен, всеки собственик има право в 7-дневен срок да оспори съдържанието му - ако например смята, че в него е записано решение, което не е гласувано или е гласувано със друго съдържание. Пропускането на този срок за оспорване води до стабилизация на протокола.

Оспорването на протокола се прави не пред съда, а пред домоуправителя /управителния съвет/. И понеже тежестта на доказване, че такова оспорване е извършено, ще бъде на съответния несъгласен с решенията собственик, добре е той да изрази несъгласието си писмено, както и да се помисли как ще се удостовери получаването му от домоуправителя.

Всъщност под "получаването на решенията" от събранието, за което се говори в чл. 40 от ЗУЕС, се има предвид точно тяхното оповестяване. И от него нататък тече 30-дневният срок за обжалването на решенията. Без да е било разлепено съобщението за изготвения протокол и без той да е бил предоставен на тези, които са поискали да получат заверено копие от него, "получаване" няма. И решенията на събранието могат да бъдат атакувани и след установения в закона 30-дневен срок.

А какво представлява съобщението за изготвения протокол?
Примерен комплект документи за провеждане на ОС

Сходни статии
Провеждане и водене на Общо събрание на ЕС


Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС