Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#15
Темата е посветена на Етажните собствености, в които всеки месец пребиваващите плащат различна вноска за поддръжка и управление, с аргумента, че са им разпределени разходите максимално точно. Всеки месец на входното табло се прикрепва финансов отчет с по десетина колони, чиято сума представлява вноската към Етажната собственост, като всеки месец сумите са различни. Това е масова практика при професионалните домоуправители, която се въвежда с решение на Общото събрание, което се опитва да заличи разпоредбите на ЗУЕС и тяхното спазване от Управителния съвет.

С цел улесняване на живота и с предтекст справедливост при разпределяне на разходите, някои домоуправители прокарват решения в Общото събрание, които са в сериозно противоречие с установения законов ред. В общи линии идеята е ежемесечно разпределяне на разходите за поддръжка и управление, с цел да не се прави годишен бюджет за поддръжка и управление.

Някои от аргументите, които са в подкрепа на подобни практики са:
 • Консумацията през месеца се разпределя максимално точно на пребивавалите в Етажната собственост;
 • При месечна флуктуация на пребиваващите, тя се взима под внимание и не остават неразпределени суми или надвзети суми;
 • Разпределянето на разходите на ежемесечна база е максимално точното, като взема под внимание инфлацията и всички непредвидени разходи;
 • Не се налага да се изготвя годишен бюджет за поддръжка и управление;
Много от собствениците пленени от тези предимства са склонни да се откажат фактически от правата си и да ги поверят на Управителния съвет, който всеки месец да им определя различна вноска за поддръжка и управление.

Но от какви права се отказват собствениците като приемат всеки месец да им се разпределят разходите по преценка на Управителния съвет и всеки месец да имат различна такса за поддръжка и управление без дори да са сигурни за компонентите й:
 • Правото да се изисква предложение за бюджет за поддръжка и управление от Управителния съвет както и правото да се контролира изпълнението му: Съгласно чл.23 ал.1 т.4 от ЗУЕС, Управителният съвет има задължението да изготвя годишния бюджет за поддръжка и управление на Етажната собственост, както и да се отчита за изпълнението му.
 • Правото собствениците да одобрят или отхвърлят бюджета, както и перата включени в бюджета като тази дейност води до съответната промяна в тяхната месечна вноска за поддръжка и управление. Собствениците, ако преценят, може и да добавят пера, които са пропуснати от Управителния съвет, с цел бюджета да отговаря максимално добре на потребностите в Етажната собственост.
 • Правото на собствениците да определят вноската за поддръжка и управление, която е приета с мнозинство и фиксирана в протокола от Общото събрание: Съгласно чл.11 ал.1 т.5 от ЗУЕС Общото събрание има изключителното право да определя размера на вноската за поддръжка и управление.
 • Правото на собствениците да определят вноската за Фонд Ремонт, която е приета с мнозинство и фиксирана в протокола от Общото събрание: Съгласно чл.11 ал.1 т.7 от ЗУЕС Общото събрание има изключителното право да определя размера на вноската за Фонд Ремонт.
Какво се постига на практика с отказа от тези права на Общото събрание и на собствениците, установени в ЗУЕС и прехвърлянето им към Управителния съвет?
 • Всеки месец се плаща различна вноска за поддръжка и управление без никаква предвидимост на разхода;
 • Размерът на събираната вноска за поддръжка и управление не присъства в нито един официален документ на Етажната собственост: нито протокол от Общо събрание, нито протокол от заседание на Управителен съвет, а единствено в екселска разпечатана таблица, в повечето случаи дори няма информация за съставителя, нито кога е поставена, а да не говорим за свидетели на поставянето. Ако се следват принципте на ЗУЕС на практика този документ няма никакво задължаващо отношение спрямо собствениците, ползвателите и обитателите, защото не е ясно как е приет, от кого, не са поставени необходимите уведомления, нито пък е минал необходимия срок за възражения и забележки както и съдебно обжалване по съдържанието му;
 • Заплащането е единствено на добра воля от лицата, които желаят да плащат вноските си и които не са в конфликт с това че са им нарушени правата. Въз основа на разпечатките на таблиците и множеството процедурни нарушения във връзка с тях, едва ли някой от собствениците, ползвателите и обитателите ще може да бъде задължен по съдебен ред със сумите за поддръжка и управление;
 • Всеки месец, всички трябва да се интересуват от конкретната вноска, която трябва да платят;
 • При просрочие на вноските е необходимо лицата, които просрочват да си водят записки за месечните дължими суми, ако желаят да проверят сметките на Управителния съвет;
 • Риск от премахване на така важната информация от информационното табло като някои собственици може да останат неуведомени за дължимите от тях месечни вноски;
 • Предоставя се правото на Управителният съвет да определя разходите, които се включват в месечните суми за разпределение, като собствениците на практика са лишени от правото на контрол върху разходите за поддръжка и управление както като пера, така и като размер;
Ако решение на Общото събрание, в което собствениците се отказват от техни законово гарантирани права, не е подкрепено на 100% от всички идеални части, то такова решение може да се атакува в Съда и да отпадне по надлежния ред.

За да илюстрираме защо подобни решения нарушават правата ни, ще дадем пример с Държавния бюджет, който се изготвя също на ежегодна база. Защо правителството да не си разпределя на ежемесечна база разходите към бизнес и домакинства? Няма ли да бъде хубаво? Да за правителството ще бъде чудесно, защото всеки разход ще трябва да бъде покрит, независимо дали данъкоплатците са съгласни или не. Но данъкоплатците няма да има с какво да живеят, както и няма да имат никаква представа и визия за разходите за данъци през годината.
Идеята на бюджета за поддръжка и управление е от една старана да покаже визия за дейностите в Етажната собственост, а от друга страна да даде яснота каква ще бъде вноската на всеки за тези дейности, като това нещо се одобрява от всички собственици.

Всеки собственик, който е лишен от този контрол върху дейностите в Етажната собственост, както и от липсата на предвидимост и яснота за вноските си има право да обжалва решенията на Общото събрание като отнемащи законово установени негови права. Като пряка щета може да се изтъкне, че всеки един от собственците не е дал изричното си съгласие с определени разходи за поддръжка и управление, поради което те са му "надписани", а като косвена, че е лишен от възможността да взима решения и да участва във формирането на бюджета за поддръжка и управление.

Източник: https://www.universumv.com/index.php/co ... on-of-fees


С измененията в ЗУЕС, считано от 29.9.2023 спор[…]

Здравейте, на общо събрание една от точките беше […]

Всеки, който се е опитвал да открие сметка на имет[…]

Да започнем с това какво знаем за Правилника (ПрВР[…]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС