Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#16
Масово е схващането, че след изтичане на давностния срок, задълженията престават да съществуват и съответните несъбрани пари не се дължат.

На практика давностният срок е срокът, в който кредиторът може да потърси издължаване по принудителен начин чрез изпълнителна заповед и съдия изпълнител. Отпадането на това право не означава, че дългът е изцяло опростен и не съществува.

В настоящата статия ще разгледаме в детайли действията на управителния съвет, Общото събрание както и на собствениците, ползвателите и обитателите в качеството им на длъжници, през призмата на погасителната давност.

Погасителна давност по отношение на вноски за поддръжка на Етажната собственост и вноски за Фонд ремонт и обновление.
 • Задължени лица за внасяне на вноските са собственици, ползватели и обитатели;
 • Задължено лице да събира вноските е касиера или членове от управителния съвет, в зависимост от приетата организация в Етажната собственост;
 • Задължено лице да извършва контрол по събираемостта и да предприема необходимите мерки за гарантиране на събираемостта е управителният съвет и в частност домоуправителя;
 • Управителният съвет е длъжен да изготвя финансов отчет, в който регулярно да се отразяват натрупаните задължения на всички собственици, ползватели и обитатели;
 • При просрочие на вноски, Управителният съвет е необходимо ежемесечно да съставя писмени покани до длъжниците, в които да им напомня за задълженията към Етажната собственост;
  • При регулярно просрочие на вноски за период по-дълъг от 3 месеца, Управителният съвет е необходимо да констатира неплащането на съответните вноски в Констативен протокол по ЗУЕС и да предаде тази информация на Общината. Заедно с Констативния протокол трябва като допълнителни свидетелства да се приложат решения от Общо събрание, с които се приемат съответните вноски, както и доказателства, че на съответните длъжници са отправяни писмени покани за извършване на плащане, поне за период от последните 3 месеца. Така при изряден Управителен съвет, и надлежно съставени протоколи от Общи събрания, с ясно взети решения за дължимите вноски, които не противоречат на закона, в общия случай Общината ще състави акт за административно нарушение на длъжника за нарушение по ЗУЕС, което допълнително ще натовари бюджета му.
  • Този етап от събирането на дължимото към Етажната собственост е изключително важен, защото позволява оспорване на направените констатации в Констативния протокол от страна на длъжника чрез административно-процесуални действия, които му се предоставят от Общината.
  • При липса на оспорване, длъжникът приема че е извършил съответното нарушение, което е признание от негова страна, че дължи въпросните суми на Етажната собственост, както и че се е забавил с тяхното изплащане.
  • При оспорване, длъжникът може да се позове на:
   • Липса на задължения към Етажната собственост, поради липсата на предоставено копие от протокол с решение на Общо събрание, в което се определят дължимите вноски.
   • Длъжникът може да възрази, че приетите вноски от Общото събрание не са съобразени със ЗУЕС и са в противоречие със закона.
   • Нарушения на закона от страна на Управителния съвет, които не позволяват на длъжника да изпълни своите задължения.
   • Други аргументи за неизвършване на плащане
   • В случай на оспорване, административното производство се прехвърля към административно-наказателен съд, който разглежда в детайли казуса и постановява решение, с което трябва да се съобразят всички заинтересовани страни;
  • При липса на плащане от страна на длъжника и продължаване с натрупването на задължения към Етажната собственост, макар и след съставен акт и наказателно постановление спрямо длъжника, Управителният съвет може да повтори процедурата със Съставяне на Констативен протокол, но може да се вземе решение за принудително събиране на средствата;
  • При принудително изпълнение на задължения:
   • Преминаване през съставянето на Констативни протоколи, уведомяването на Общината и прилагане на съставените актове и постановления от Общината са доказателства, които могат да бъдат приложени при издаване на изпълнителен лист;
   • Ако молбата за издаване на изпълнителен лист, съдържа задължения от повече от 3 години не се притеснявайте да ги включите. Необходимо е ответникът по иска да се позове на погасителна давност, за да бъдат изключени от обхвата на иска;
   • Ако за въпросните отдалечени във времето задължения, като Управителен съвет сте съставили надлежните Констативни протоколи, то това е активност по отношение на събиране на дължимото от Ваша страна и дори това може да се представи като действия, които прекъсват давността, равносилни на покана за доброволно изпълнение на задълженията, стига Общината да е съставила съответния Акт за нарушение.
 • Съдът е институцията, която окончателно определя давността по всеки отправен иск. Ако все пак съдът отхвърли по давност включването в изпълнителния лист на дължими вноски, какво следва?
  • Най-важното е, че отхвърлените дължими вноски по давност, продължават да бъдат дължими, но се разчита на доброволното им изплащане от длъжника или чрез използване на компенсация, съгласно чл. 103 от ЗЗД;
  • В качесвото Ви на Управителен съвет, дори и след отхвърляне на дължими вноски от исковата Ви молба от страна на съда поради изтекла давност, нямате право да премахвате тези задължения от финансовия отчет на Етажната собственост.
  • Опрощаването на задължения към Етажната собственост е изкключително и само в правомощията на Общото събрание на Етажната собственост и то с мнозинство от 75% от всички идеални части съгласно чл.17 ал.2 т.4 от ЗУЕС, но изтеклата давност не е основание и аргумент за опрощаване на задължения;
  • В качеството Ви на Управителен съвет, съгласно чл.23 ал.1 т.12 в документа, който издавате за собственик, ползвател или обитател с несъбрани по давност задължения, сте длъжни да ги отбележите като дължими;
  • В качеството Ви на Управителен съвет сте длъжни ежемесечно да продължите да напомняте с писмена покана за просрочените задължения, по които е изтекла давност, с цел доброволно извършване на плащане;
  • Ако има отдаване под наем на Общи части във Вашата Етажна собственост, не бързайте с изплащането на полагаемата се част от прихода на съответния длъжник, а прочетете повече за възможностите за компенсиране.

В качеството Ви на Управителен съвет, ако се стигне до отхвърляне на дължими вноски по давност, най-вероятно ще понесете упреци от страна на Общото събрание за бездействие и пасивност.

По принцип мандатът на управителния съвет не би трябало да надвишава 2 години. За това когато приемате финансите от предходния Управителен съвет, внимателно се поинтересувайте от секцията със задълженията във финансовия отчет и по-специално на дългосрочните задължения. Може да се окаже, че предишният Управителен съвет не е дал отчет на Общото събрание за въпросните задължения и впоследствие Вие да бъдете отговорни за изтеклата давност по тях. Ако по някои дългосрочни задължения давностният тригодишен период наближава без да са извършвани описаните действия по събиране на дълга, то трябва моментално да ги приложите.

източник: https://www.universumv.com/index.php/co ... limitation


Здравейте, Вижте тази статия: кабели в етажна со[…]

Ние намерихме решение по казуса и споделям как под[…]

Здравейте, Аз бих се позовал на ЗУЕС чл.17 ал.5.1[…]

Разбрах, благодаря! :)

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС