Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#17
Въпрос към нас:
Касиерът подаде оставка и на негово място не е избран нов касиер, тъй като никой не желае да поеме тази дейност. Предишния път, когато нямаше касиер, това продължи в продължение на 8 месеца. За периода, в който няма касиер дължат ли се вноски към Етажната собственост?
Периодичността на събиране на вноските за Етажната собственост, техният размер както и срокът, в който трябва да се платят, се определят от Общото събрание на Етажната собственост.

Съгласно чл.23 ал.1 т.1, задължение на Управителния съвет е да организира изпълнението на решенията на Общото събрание. За това изборът на касиер не е задължително да се извърши от Общото събрание, особено ако касиерът не е натоварен с изготвянето на отчети и документацията изцяло се съхранява при Управителния съвет.
При липса на касиер, Управителният съвет е необходимо да осигури събирането на вноските с цел изпълнение на Решенията на Общото събрание.

При невъзможност да го стори за определен период, то съответните вноски продължават да бъдат дължими, но предвид липсата на лице, което да ги получи, Етажната собственост изпада в забава, в качеството си на кредитор, съгласно чл.95 от ЗЗД.

От тук следва, че собствениците, ползвателите и обитателите, които не са внесли в срок, своите вноски не са в нарушение и не може да им се търси отговорност за просрочието за времето, в което не е имало касиер и Управителният съвет не е осигурил събирането на съответните вноски, тъй като на практика не е имало отговорно лице в Етажната собственост, което да получи съответните вноски.

След като Общото събрание или Управителният съвет определят касиер или начин, по който следва да се събират вноските, редно е да се даде разумен срок, в който невнесените вноски следва да бъдат издължени.

При дълъг период, в който няма касиер, както в случая, Управителният съвет отговаря защо не е взел необходимите мерки за организиране на събираемостта на вноските, като ако липсват обективни причини, лихвите върху дължимите вноски следва, че се дължат от Управителния съвет, а не от дължащите вноските.

При дълъг период без касиер и впоследствие невъзможност за събиране на всички вноски поради смяна на собственици, напуснали обитатели и ползватели, при липса на обективна причина, която да бъде приета от Общото събрание, то тези вноски стават солидарно дължими от членовете на Управителния съвет, ведно с дължимите лихви по тях.

Единственият орган, който има право да опрости вноски или да ги разсрочи, така че да не се търсят лихви по тях е Общо събрание, регистрирало кворум от поне 75% от всички идеални части и с единодушно мнозинство приело подобни решения. При приемане на подобни решения от Общо събрание без изискуемия кворум, административно-наказателната отговорност следва да се поеме от председателстващия съответното Общо събрание, който е позволил вземането на подобни решения без необходимото законово правомощие, като съответните решения подлежат на отмяна от районния съд при оспорване от страна на собственик, ползвател или обитател.

Източник: https://www.universumv.com/index.php/co ... obligation


С измененията в ЗУЕС, считано от 29.9.2023 спор[…]

Здравейте, на общо събрание една от точките беше […]

Всеки, който се е опитвал да открие сметка на имет[…]

Да започнем с това какво знаем за Правилника (ПрВР[…]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС