Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

дискусия за споделяне на мнения и търсене на съвети
#65
При избиране на управител да е професионален домоуправител, в случая продължаване на договора с 1г,
отново е нужно мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части нали? Т.е. от протокола от ОС по-долу излиза че неправомерно е продължен договорът на фирмата?
И ако да - какво последствия може да има за фирмата домоуправител? Можем ли да си искаме таксата управление да ни бъде върната?

Чл. 19.
(8) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г. (*)) По решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на професионален управител-търговец, вписан в регистъра по чл. 47а, ал. 1, т. 1. Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраният професионален управител-търговец, вписан в регистъра по чл. 47а, ал. 1, т. 1, има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.
(9) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 31.12.2023 г.) В срок до три месеца преди изтичане на договора по ал. 8 общото събрание избира нов управител. Когато общото събрание не избере управител в срока по изречение първо, договорът по ал. 8 се удължава до избора на нов управител, но за не повече от три месеца.

Протокол от ОС:
Код за потвърждение: Избери целия код
В 19:30 лично или чрез представители се явиха собствениците на общо 35.14 % идеални
части, от общите части на етажната собственост. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.2
от ЗУЕС събранието се счита за законно и следва да се проведе по предвидения дневен
ред

Предложи се да не се избира управител, а неговите функции да се възложат на
професионален домоуправител.

След кратка дискусия се предложи договора за управление с –... да
бъде продължен за една година считано от....


#66
Здравейте,

Съгласно чл. 17.(2). т.7 изборът на управител става с 50%. Този текст важи след 29.09.23г.

Текстът от протокола цитира само предложения, не е ясно какво е решено.

По принцип това ОС е имало право да взема решения по чл.17.(3) (управител се избира по чл17.(2). т.7}). От цитираната част предполагам, че ОС е продължило договор, за което е имало нужния кворум, но не е избрало Управител и сега управителят е досегашният, до избиране на нов. Т.е. ОС, органът който управлява сградата е решило легитимно да задължи сградата за 1 година с някаква сума като поднови някакъв търговски договор.

Протоколите се оспорват съгласно чл.40, но имат срок за оспорване.
По-скоро съветвам да говорите със съседите си и да изберете Управител, както трябва да се направи. Това е по-евтино и по-бързо от оспорване през съд.

На странна практика прилича този непълен цитат от протокол.
#67
Благодаря за отговора и съветите.
MapTo написа:Съгласно чл. 17.(2). т.7 изборът на управител става с 50%. Този текст важи след 29.09.23г.
Цитираният протокол е от края на 2022.

Лично мнение че целият закон е така написан, че с възможно най-малко участващи на ОС професионалния домоуправител 'да си одобрява' разходи и съответно с кратки срокове за оспорване, не може да му се търси отговорност назад. И няма активна форма да санкционира професионалния домоуправител. Констативен протокол по чл 57 отива в общината и до там.
#68
И моите наблюдения за София са, че санкциите по ЗУЕС не работят и забиват в общината. Изпробвал съм няколко пъти и съм коментирал с колеги.

Затова съветът ми е, че най-бързият и евтин начин за решаване на проблем е през следващо решение на ОС. Рядко има практически смисъл от търсене на санкции и съд.

Преди септември 2023 в ЗУЕС се изискваха 67% за избор на външен (не собственик) Управител ЕС.

Здравейте, интересува ме дали някой е приложил на […]

Неверояртно подробен И Полезен коментар...Само мог[…]

Здравейте, искам да попитам дали е ясно кой трябва[…]

Здравейте, по повод промените в ЗУЕС от Септ 2023 […]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС