Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

дискусия за споделяне на мнения и търсене на съвети
#57
Здравейте,

Във връзка с прилагане на чл. 57 от ЗУЕС:

Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата или период и място на извършеното нарушение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя) или един от собствениците, участвали в съставянето му, нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

в Столичен Омбудсман: Документи (sofiaombudsman.bg) е посочено „При искане за образуване на административнонаказателно производство по чл. 57 от ЗУЕС различно се тълкува процедурата по връчване на констативен протокол за установяване на нарушения: в някои райони се изисква доказателство, че екземпляр от протокола е връчен на нарушителя, в други - не.“.

По мое мнение от ЗУЕС не става ясно дали констативния протокол е валиден (приема се че отговаря на нормативни изисквания/практики), ако не е подписан от нарушителя/не е налично доказателство за връчването му на нарушителя – моля да представите вашето мнение.
Моля да имате предвид няколко случая:
1. Отказ от нарушителя (ползват се данни за лицето, извършило нарушението в книгата на етажната собственост) пред управителя двама собственици и/или ползватели да подпише протокола.
2. Нарушителят ползват се данни за лицето, извършило нарушението в книгата на етажната собственост) не може да бъде открит в разумен срок на (няколко дни) на посочения от него адрес.
3. не е налична/достъпна информация за нарушителя (не са налични данни за лицето, извършило нарушението, в книгата на етажната собственост).

Във връзка с точка 3 възниква въпроса дали управителят на ЕС има правомощия да изисква информация от органите на централната и местна власт за актуални собственици (ако са починали – за техни наследници) предвид изискванията на Закон за защита на личните данни?


В статията „ДАВНОСТ КЪМ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ“ (Давност към Етажната собственост - forum.Vhod.Expert) посочвате „При регулярно просрочие на вноски за период по-дълъг от 3 месеца, Управителният съвет е необходимо да констатира неплащането на съответните вноски в Констативен протокол по ЗУЕС и да предаде тази информация на Общината. Заедно с Констативния протокол трябва като допълнителни свидетелства да се приложат решения от Общо събрание, с които се приемат съответните вноски, както и доказателства, че на съответните длъжници са отправяни писмени покани за извършване на плащане, поне за период от последните 3 месеца.“

По ваше мнение, ако такава покана се залепи на входната врата на самостоятелния обект и се състави и подпише протокол за залепването й от двама свидетели това ще има ли необходимата юридическа тежест?

Ако могат да се приложат и други начини отправяни писмени покани за извършване на плащане – моля да посочите.


#61
Здравейте,

Предварително се извинявам за краткия отговор на подробния текст.

Изпробвали сме всякакви начини (описаните и други) за задействане на глава 5 - Административнонаказателни разпоредби във Столична община - не сме постигали успех. Коментирали сме с колеги и те потвърждават същото. Общината не иска да наказва административно, независимо от доказателствата. Това, което правят е да привикат двете страни за обяснение и след това мълчание. Възможно е това да изостри спора, защото не казва кой е по-прав.

Ако имате случай с неизряден платец - най-добрият начин е адвокат и задействане на чл.38 от ЗУЕС. Изненадващо, това лято за само около 40-50дни след молбата получихме доброволно плащане от неизрядния платец. Можете да използвате контактите на Ирина Матева, писала е някои от статиите във форума.

Здравейте, интересува ме дали някой е приложил на […]

Неверояртно подробен И Полезен коментар...Само мог[…]

Здравейте, искам да попитам дали е ясно кой трябва[…]

Здравейте, по повод промените в ЗУЕС от Септ 2023 […]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС