Вход Експерт | Форум Вземи безплатен софтуер за Етажна Собственост

Дигитална услуга в помощ на Домоуправителите | Полезни съвети | Нормативни документи | Споделяне на опит

Description of your first forum.
#20
вижте също и тази статия: viewtopic.php?f=2&t=41

Доста хора ни питат за информация как и къде се открива сметка в банка на името на етажна собственост (ЕС). Причини за интереса например са:
  • ако се случи нещастно събитие с касиер/домоуправител (този, който съхранява средствата на ЕС), много трудно ще се докаже пред наследниците кои средства са на етажната собственост и кои са лични. Много често касовите книги се съхраняват от същия човек, който съхранява и парите;
  • по-малко неприятности с НАП за физическото лице (домоуправител/касиер). Често хората прибягват до използване на лична банкова сметка за по-лесна събираемост на вземанията в етажната собственост. Представете си, че сградата събира > 1 000 лв./месец (това се среща при сгради с над 40 ап.), а това прави > 12 000 лв. на година. При евентуална проверка от НАП на касиера/домоуправителя, той ще трябва да доказва произход на тези средства;
  • достъпност - банките дават възможност няколко души да се разпореждат със средствата;
  • нежеление някой да съхранява и носи отговорност за хиляди левове - много често се натрупват значителни суми, когато се събират средства за ремонт на покрив, асансьор, паркинг и т.н.
Ако етажната собственост има сдружение на собствениците, тя ще има Булстат и тогава можете да откриете сметка в почти всяка банка. Как обаче стои въпроса за етажни собствености без сдружение на собствениците? Екипът на Вход.Експерт направи собствено проучване и откри 3 банки, които имат процедура за откриване на сметка в този случай.

Централна Кооперативна Банка:
В банката е необходимо да се предоставят няколко решения на Общото събрание на етажната собственост:
- за избор на управителни органи (Управител или Управителен съвет);
- за откриване на сметка по чл. 50 от ЗУЕС.

На място от банката ще направят необходимите копия, които трябва да се заверят с "Вярно с оригинала" от Управителя.

Сметката се открива на името на Управителя и съгласно чл. 50 от ЗУЕС.

Услуги, които предоставя банката:
- извлечение по имейл;
- пасивно електронно банкиране;
- разпореждане със средствата само в офиса на банката, в който е открита сметката;
- таксите за откриване и поддръжка на сметката са съгласно тарифа на банката за юридически лица.

Негативи:
- работа със средствата само на място в един офис;
- няма банкови карти.

Позитиви:
- най-ниската цена, която открихме.


ДСК и Първа Инвестиционна Банка
(ДСК от началото на 2024 отказва разплащателна сметка, ако ЕС няма БУЛСТАТ)
Служителите в банките обикновено не са наясно с тази услуга. Ако в тези банки Ви откажат откриване на сметка - посетете друг клон и служител.
В банката е необходимо да се предоставят следните документи:
- решение на Общо събрание за избор на управителни органи.
- копие от уведомление към общината, съгласно чл. 46б от ЗУЕС или копие от самото удостоверение издадено от общината (зависи от банката);
- решение на Общо събрание за създаване на сметка. Съветваме да съгласувате с избраната банка какви да са конкретните текстове, които да се приемат от ОС. Банката обикновено изисква прецизиране какви да бъдат конкретните достъпи - да има ел.банкиране, да има карта, да получава справки и т.н.;
- спесимен на подписите на лицата, имащи право да се разпореждат със средствата по сметката от името на етажната собственост (които трябва да бъдат нотариално заверени или да бъдат положени в присъствието на служител от фронт офис).

На място от банката ще направят необходимите копия, които трябва да се заверят с "Вярно с оригинала" от Управителя.

Услуги, които предоставя банката:
- извлечение: електронно или на хартия (има разлика в месечната такса);
- електронно банкиране;
- възможност за издаване на банкова карта;
- възможност да се упълномощят няколко лица, които да се разпореждат със сметката;
- таксите за откриване и поддръжка на сметката са съгласно тарифа на банката за юридически лица.

Позитиви:
- възможност няколко души да се разпореждат със средствата по сметка;
- възможност за издаване на банкова карта.


Решенията на Общото събрание, които се изискват, е необходимо да се изготвят съгласно правилата на ЗУЕС. Вижте тази наша статия за провеждане на Общо събрание.
Част от всяко решение са:
  • поканата за свикване на Общо събрание;
  • съобщението за изготвен протокол от проведено Общо събрание;
  • не забравяйте за протоколчика и свидетелите.

Пощенска Банка:
Вижте по-надолу коментар от потребител


Изключения
Системата Ипей/Изипей предлага нова услуга за физически лица с IBAN, банкова карта и 2 безплатни тегления от банкомат за месец - без месечна такса. Потърсете информация за EasyPay карта.
С тази услуга често работят домоуправители, защото позволява разделяне на личните финанси от тези на етажната собственост. С подобно решение съществуват особеностите с НАП, описани по-горе.
Ако използвате тази услуга и нашия софтуер за етажна собственост няма да имате такса за банков превод от Вход.Експерт към вашата сметка.

Сходни услуги има и в новите платежни системи като: Phyre, Revolut, Paysera и др.


#25
Здравейте,
Искам да благодаря за темата и разясненията по нея. Спестихте ми време да търся кои банки предлагат услугите насочени към ЕС.
Ако може да разясните следното: след среща ф офис на ПИБ разбрах, че месечната такса за разпл. сметка на ЕС при тях е 20 лв. Таксата за ползване на софтуера на Вход Експерт е 20 лв. в нашия случай (ние сме вход с 12 апартамента). В темата сте писали, че когато се ползва ИзиПей карта/сметка ЗАЕДНО с Вход Експерт, не се начислват такси за транзакциите. Означава ли това, че при това положение условията на ПИБ и ИзиПей+Вход Експерт са еднакво изгодни? Или във втория случай има още някакви такси към Изи Пей?

Ако може да коментирате.
#27
Здравейте,

Аз лично бих използвал безплатната версия на Вход.Експерт за такава малка сграда, може да пробвате.

Цените ни са тук: https://vhod.expert/ceni/

П.П. Коригирах по-горе, че се пести от таксите за банков превод, благодаря.
#29
Може ли да ми поясните по-конкретно ако се ползва платения Ви модул Касиер:
1. За 80 ап. таксата е?
2. При внасяте през Изипей всеки собственик плаща дължимата си сума + каква такса за превода? Например внася 25 лв.
3. Какви още суми за такси при използване на този автоматизиран начин на събирани на таксите от собствениците? Има ли такива, които ще се удържат автоматично от сметката?
4. Как се разпорежда касиера или управителя със сметката?
5. Заплащане на текущи консумативи от тази сметка - такси ?
6. Може ли да се комбинират и осчетоводяват в софтуера два вида постъпления по банкова сметка и чрез Изипей?
7. Как се процедира със двата вида прихода в касата - такси за подръжка и такса за фонд "Ремонт и обновяване"? Трябва ли собствениците да правят две отделни плащания?
Благодаря Ви предварително.
#31
Отговори:
Може ли да ми поясните по-конкретно ако се ползва платения Ви модул Касиер:
1. За 80 ап. таксата е?
** вижте секция цени от сайта ни: касиер за вход

2. При внасяте през Изипей всеки собственик плаща дължимата си сума + каква такса за превода? Например внася 25 лв.
** собственикът не заплаща допълнителна такса, подобно е на плащане на фактури за ток, вода, интернет ...

3. Какви още суми за такси при използване на този автоматизиран начин на събирани на таксите от собствениците? Има ли такива, които ще се удържат автоматично от сметката?
** не е ясно какво се пита

4. Как се разпорежда касиера или управителя със сметката?
** сметката с парите е Ваша (според решенията на ОС - на касиер/домоуправител/ЕС), парите са във ваше владение.

5. Заплащане на текущи консумативи от тази сметка - такси ?
** виж т.4

6. Може ли да се комбинират и осчетоводяват в софтуера два вида постъпления по банкова сметка и чрез Изипей?
** можете да отбелязвате ръчно приходи получени по други канали - кеш, банка, Револют и др.

7. Как се процедира със двата вида прихода в касата - такси за подръжка и такса за фонд "Ремонт и обновяване"? Трябва ли собствениците да правят две отделни плащания?
** не са необходими две плащания, вие като администратор създавате коя такса в коя каса отива, софтуерът автоматично разпределя получените средства от конкретен абонат към конкретна каса. Касите се виждата само през софтуера. Дефакто парите са заедно, в една платежна сметка.
Благодаря Ви предварително.
#69
Здравейте, по повод промените в ЗУЕС от Септ 2023 г (чл.50 ал. 3), реших да запитам отново ДСК и ОББ относно откриването на специална сметка "Ремонт и обновяване".
От ОББ ме информираха, че НЕ предлагат откриване на такава сметка.
От ДСК Банк ме информираха следното:

Здравейте г-н ...............,

Благодарим за проявеният интерес към Банка ДСК.
Банка ДСК предлага откриване на тип сметка "ДСК Ремонт и обновяване". Необходимите документи за откриването й са следните:

В случай, че етажната собственост се управлява от общо събрание на собствениците:

1. Протокол от Общото събрание на собствениците и ползвателите с Решение за избор на Управителен съвет и Решение за представляващ етажната собственост. Протоколът следва да бъде подписан от всички членове на етажната собственост и в него изрично трябва да е посочено кои са лицата, които ще имат право да извършват разпоредителни действия със средства от сметката и при какви условия.

2. Протокол от Общо събрание на собствениците с Решение за откриване на сметка на етажната собственост, в което е записано, че са гласували собственици, притежаващи поне 50 на сто идеални части от общите части в етажната собственост. Протоколът трябва да е подписан от представляващия/представляващите етажната собственост и протоколиращия на събранието.

Бихме искали тук да допълним, че в Протокола изрично трябва да се запише вида на сметката. Лицата, определени да се разпореждат със средствата на етажната собственост, трябва да представят валидни документи за самоличност и цитираните по-горе протоколи. Със средствата по сметката може да се разпорежда упълномощеното за целта лице в поделението, където е открита сметката. Няма изискване за нотариална заверка на цитираните по-горе документи. В момента на откриване на сметката договорът с Банката се сключва от представляващия по закон етажната собственост председател на управителния съвет или управител, а другите лица биха могли да се явят в клона, когато ще извършват разпоредителни действия със средства от сметката и тогава да им бъде изготвен спесимен. Това условие важи, ако изрично в протокола не е посочено нещо различно.

За откриване на сметка „ДСК Ремонт и обновяване” няма такса. Месечната такса за поддържка и оперативно обслужване е 5 BGN.
Ако Вашата етажна собственост открие и стандартна разплащателна сметка и сметка „ДСК Ремонт и обновяване”, няма да имате такса за месечно поддържане и обслужване на сметка „ДСК Ремонт и обновяване”.
За откриване на стандартната разплащателна сметка има такса в размер на 10.00 BGN и месечната такса е в размер 10.00 BGN. Относно кредитирането, няма възможност да Ви предложим кредит на такъв тип сдружение
.

Надявам се информацията да е полезна.
#79
ДСК вече отказват разплащателна сметка за Етажна Собственост без БУЛСТАТ, остава само ПИБ.
#80
И аз в момента търся банка по същата причина. Не съм проверил лично още, но изглежда, че Пощенска предлагат такава.
От сайта с настоящите тарифи могат да се видят таксите, но ми изглежда доста евтино на пръв поглед

1. Продуктов пакет със сметка „Етажна собственост текущи разходи“
Пакетът дава възможност за откриване на разплащателна сметка в лева със специално предназначение - за набиране, съхранение и разходване на средствата на сдружението на собствениците, предназначени за заплащане на текущи и режийни разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост.
Предимства:
• Без такса откриване на разплащателната сметка към пакета
• Възможност за достъп с пасивни права до услугата интернет банкиране „e-Postbank“ за Председателя на Управителния съвет или Управителя на сдружението на собствениците (научи повече за услугата „e-Postbank“ тук)
• Прозрачност при разплащане на текущите разходи по поддръжка на етажната собственост
• Сигурност при съхраняване средствата на сдружението
• Възможност за ползване на СМАРТ ПОС терминал от Пощенска банка без месечна такса за обслужване3
Допълнително получавате:
• До 5 броя безплатни междубанкови изходящи кредитни преводи в лева през Бисера и BLINK, наредени през клон на Банката, месечно (считано от датата на откриване на сметката)
• До 5 броя безплатни комунални плащания, месечно (за календарен месец) чрез услугата „Универсален платец“ („u-Postbank“) ако бъде допълнително заявена в офис на Банката с подписване на необходимите документи

2. Продуктов пакет със сметка „Етажна собственост „Фонд ремонти и обновяване“
Пакетът дава възможност за откриване на разплащателна сметка в лева със специално предназначение - набиране, съхранение и разходване на средства от Фонд „Ремонт и обновяване“ съгласно чл. 50 от ЗУЕС.
Предимства:
• Без такса откриване на разплащателната сметка към пакета
• Възможност за достъп с пасивни права до услугата интернет банкиране „e-Postbank“ за Председателя на Управителния съвет или Управителя на сдружението на собствениците (научи повече за услугата „e-Postbank“ тук)
• Прозрачност при набиране и разплащане на суми в/от Фонд „Ремонт и обновяване“ на етажната собственост при условията на чл. 50 от ЗУЕС
• Сигурност при съхраняване на средствата от Фонд „Ремонт и обновяване“
• Възможност за ползване на СМАРТ ПОС терминал от Пощенска банка без месечна такса за обслужване3
Допълнително получавате:
• До 5 броя безплатни междубанкови изходящи кредитни преводи в лева през Бисера и BLINK, наредени през клон на Банката, месечно (считано от датата на откриване на сметката)
Прикачени файлове
(159.12 KiB) Not downloaded yet
#81
В Пощенска е за фирми и ЕС със БУЛСТАТ (сдружения), проверено е със мениджър малки клиенти, който отговаря за този продукт. Все пак, ако се случва друго - можете да споделите.
enukyp написа:И аз в момента търся банка по същата причина. Не съм проверил лично още, но изглежда, че Пощенска предлагат такава.
От сайта с настоящите тарифи могат да се видят таксите, но ми изглежда доста евтино на пръв поглед

.......
#82
С измененията в ЗУЕС, считано от 29.9.2023 според чл. 50(3) средствата във Фонд "Ремонт и обновяване" се набират в специална сметка на името на етажната собственост. Длъжен ли е професионалният домоуправител да открие такава сметка със специално предназначение?

С измененията в ЗУЕС, считано от 29.9.2023 спор[…]

Здравейте, на общо събрание една от точките беше […]

Всеки, който се е опитвал да открие сметка на имет[…]

Да започнем с това какво знаем за Правилника (ПрВР[…]

Безплатен софтуер за Етажна Собственост

Вземи софтуер за ЕС